Fortolkning af Grundloven angående § 73 stk. 1

(Folketinget.dk’s fortolkning af Grundloven) 

§ 73 (Forklaring)

Stk. 1. Denne paragraf beskytter lainaa ilman vakuuksia folks ejendom. Beskyttelsen omfatter alle ejere – danskere såvel som udlændinge, selskaber såvel som privatpersoner. Ordet ejendom skal forstås i meget bred forstand. Grundloven beskytter de rettigheder, som er grundlaget for folks økonomiske eksistens. F.eks. beskytter § 73 et krav på løn og pension, man selv har sparet op. Man har retten til de ting, man har købt og ejer. Det gælder også, hvis man f.eks. har købt et hus eller et stykke jord.

Folketingets fortolkning af Grundloven vedrørende kapitel 8 (indeholdende bl.a. § 73) kan ses lainaa netistä

§ 73

Stk. 1. Ejendomsretten er ukrænkelig. Ingen kan tilpligtes at afstå sin ejendom, uden hvor almenvellet kræver det. Det kan kun ske ifølge lov og mod fuldstændig erstatning.

Stk. 2. Når et lovforslag vedrørende ekspropriationen af ejendom er vedtaget, kan en trediedel af folketingets medlemmer indenfor en frist af tre søgnedage fra forslagets endelige vedtagelse kræve, at det først indstilles til kongelig stadfæstelse, når nyvalg til folketinget har fundet sted, og forslaget påny er vedtaget af det derefter sammentrædende folketing.

Stk. 3. Ethvert spørgsmål om ekspropriationsaktens lovlighed og erstatningens størrelse kan ved lov henlægges til domstole oprettet i dette øjemed.

Fortolkning af Grundloven

Folketinget.dk har ændret på deres fortolkning af grundloven
på grund af kontanthjælpsreformen. 

Søgsmålet anlægges efter at to paragraffer i grundloven sms lån nu er overtrådt:

1) Lov om aktiv socialpolitik’s § 97a overtræder grundlovens § 73 stk. 1. Denne paragraf giver beskyttelse i forhold til løn og formue. Dette betyder at vi mener at det er grundlovsstridigt at tvangsinddrive den udbetalte kontanthjælp fra de samlevende lønmodtagere.
2) Lov om aktiv socialpolitik’s § 2a, § 2b stk. 1, 2 og 3 og § 2c overtræder grundlovens § 75 stk. 2.

Man kan i de nedenstående afsnit se fortolkningerne for §§ 73 og 75. Disse fortolkninger er kopieret fra Folketingets hjemmeside.

Baggrunden for denne her side

Vi er en gruppe mennesker som rammes af regeringens nye kontanthjælpsreform.

Ansök gratis om lån utan UC. Vi har, som følge af flere dages diskussion på Facebook, besluttet os for at anlægge en retssag i mod staten, fordi at denne nye kontanthjælpsreform, efter vores opfattelse, er grundlovsstridig hvad angår ‘gensidig forsørgelsespligt for samlevende kontanthjælpsmodtagere’. Dette vil vi have rettens ord for. Derfor vil vi rejse en grundlovssag for at få stoppet denne uhyrlige lovgivning.

Sagen er nu kommet så langt, at Civilstyrelsen har bevilget fri proces til at søgsmålsgruppen kan anlægge sag mod staten samt fire kommuner.

Kontanthjælpsreformen er i strid med Grundloven

Det er vores opfattelse at kontanthjælps-reformens lovtekst omkring kommunernes nye ret til at indkræve udbetalt kontanthjælp hos den samlevende lønmodtager er i konflikt med Grundlovens § 73 stk.1. Derudover mener vi at grundlovens § 75 stk. 2 er overtrådt.

Flere kommuner har nu meddelt deres kontanthjælpsmodtagere at de vil stoppe udbetaling af kontanthjælp såfremt at der ikke underskrives en samlivserklæring. Dette er helt klart i strid med § 97a i ‘Lov om aktiv socialpolitik’ som garanterer udbetaling af fuld kontanthjælp.

Reformens regel om gensidig forsørgelsespligt for samlevende er helt uacceptabel

Denne reform vil sætte omkring 8.000 samlevende par i en situation, hvor de formentlig vil være nød til at gå hver til sit. Mange af dem vil være familier med børn som bliver splittet ad.

Vi mener at det er urimeligt, at staten indfører en lovgivning som vil betyde, at en kontanthjælpsmodtager skal sættes på lommepenge hos den samlevende, og der ud over er reformen grundlovsstridig ud fra det juridiske problem, at en kontanthjælps-modtager ingen ydelse kan modtage, uden at det får den konsekvens, at kommunen vil tvangs-inddrive pengene hos den samlevende med en højere indtægt end kontanthjælp.

Dette vil formentlig i de fleste tilfælde føre til, at den ene af parterne fraflytter bopælen, da kun de færreste par kan leve på en enkelt indkomst. Vi mener at det er i konflikt med Grundlovens § 73 stk. 1 og grundlovens § 75 stk. 2, at indføre sådan en lovgivning.

Reformens tekst vedrørende gensidig forsørgelsespligt for samlevende

Gensidig forsørgelsespligt for samlevende par, der er fyldt 25 år. Forsørgelsespligten gælder, så snart én i et par søger om enten kontanthjælp eller uddannelseshjælp. Hvis samleveren har indkomst eller formue, skal det samlevende par begge leve af det – helt efter de nuværende regler for gifte. Parret er alene omfattet af den gensidige forsørgelsespligt, hvis begge er fyldt 25 år.

• Indfases i 2014. Året 2014 bliver et overgangsår, hvor reglerne kun får ”halv kraft”, så nuværende og nye kontanthjælpsmodtagere får tid til at indrette sig på de nye regler.

• Administration af ordningen. Der skal etableres et klart administrationsgrundlag for ordningen, så borgerens retssikkerhed sikres. Borgere og sagsbehandlere skal vide, hvilke forhold der lægges til grund, når personer betragtes som samlevende i kontanthjælpssystemet.

• Digitalisering af administration, reduktion af fejludbetalinger og socialt snyd. Administration af kontanthjælpsområdet, herunder forsørgelsespligt for samlevende, skal i videst mulige omfang digitaliseres på baggrund af registre, så administrationsgrundlaget bliver så klart og enkelt som muligt, og fejludbetalinger og socialt snyd forventes reduceret.